سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص جهانی نوآوری در سال 2018

رتبه ایران در سال 2018

78

ساختار نهادی


سرمایه انسانی و پژوهش


زیر ساخت


پیچیدگی بازار


پیچیدگی کسب و کار


خروجی های دانشی و فناوری


خروجی های خلاقانه