اخبار

آغاز پنجمین طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات

آغاز پنجمین طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنجمین طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز گرديد. هدف از اجرای اين طرح که به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران و توسط مرکز آمار ايران به انجام می رسد ادامه مطلب

شعار سال 95

انتشارات نظام پایش انتشارات نظام پایش

انتشارات بین المللی انتشارات بین المللی

Measuring the Information Society Report 2016

انتشار یافته در: 2016

United Nations E-Government Survey 2016

انتشار یافته در: 2016