اخبار

آغاز پنجمین طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات

آغاز پنجمین طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنجمین طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز گرديد. هدف از اجرای اين طرح که به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران و توسط مرکز آمار ايران به انجام می رسد ادامه مطلب

شعار سال 95

انتشارات نظام پایش انتشارات نظام پایش

نظام پایش

انتشار یافته در: آبان ماه 1396

نتایج تحلیل طرح آمارگیری

انتشار یافته در: اسفند ماه 1395

انتشارات بین المللی انتشارات بین المللی

توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها