سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص آمادگی شبکه ای WEF در سال 2016

رتبه ایران در سال 2016

96

زیر شاخص محیط


زیر شاخص آمادگی


زیر شاخص استفاده


زیر شاخص تاثیر