سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد در سال 2018

منبع اطلاعات : UN E-Government Survey 2018

رتبه ایران در سال 2018

86

20 رتبه بهبود نسب به دوره قبل
رتبه ایران در سال 2016

106

رتبه ایران در سال 2014

105

رتبه ایران در سال 2012

100

رتبه ایران در سال 2010

102

خدمات برخط در ایران


زیرساخت مخابراتی در ایران


سرمایه انسانی در ایران