سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص های عملکردی ایران مرتبط با اهداف نشست جامعه اطلاعاتی WSIS در سال 2013

هدف 1: اتصال تمامی روستاها توسط ICT و ایجاد نقاط دسترسی برای عموم مردم در ایران


هدف 2: اتصال تمامی مدارس متوسطه و ابتدایی توسط ICT در ایران


هدف 3: اتصال تمامی مراکز علمی و پژوهشی توسط ICT در ایران


هدف 4: اتصال تمامی کتابخانه ها، موزه ها، دفاتر پست و آرشیوهای ملی توسط ICT در ایران


هدف 5: اتصال تمامی مراکز سلامت و بیمارستان ها توسط ICT در ایران


هدف 6: اتصال تمامی ادارات مرکزی دولت و ایجاد وب سایت ها در ایران


هدف 7: تطبیق برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی و متوسطه به منظور رویارویی با چالش های جامعه اطلاعاتی با در نظر داشتن شرایط ملی درایران


هدف 8: اطمینان از دسترسی تمام جمعیت جهان به خدمات رادیو و تلویزیون


هدف 9: تشویق برای توسعه محتوا و به کارگیری شرایط فنی به منظور تسهیل حضور و استفاده از تمام زبان ها در اینترنت در ایران


هدف 10: اطمینان از استفاده بیش از نیمی از ساکنان جهان به ICT در محدوده دسترسی شان


هدف پیشنهادی 11: اتصال تمامی کسب و کارها توسط ICT در ایران