سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص چارچوب نظارت بر رگولاتوری در سال 2017

چهارچوب رقابت پذیری


قدرت رگولاتوری


احکام رگولاتوری


نهاد رگولاتوری