سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص توسعه انسانی در سال 2018

رتبه ایران در سال 2018

75

امید به زندگی در بدو تولد


میانگین سال های مدرسه


سال های تحصیلی مورد انتظار


سرانه درآمد ناخالص ملی ($PPP)