سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص رقابت پذیری در سال 2018

رتبه ایران در سال 2018

82

موسسات


زیر ساخت


محیط اقتصاد کلان


سلامت و آموزش ابتدایی


آموزش عالی و آموزش


بازدهی بازار کالا


بازدهی بازار کار


توسعه بازار مالی


آمادگی فناورانه


اندازه بازار


پیچیدگی کسب و کار


نوآوری و ابداع