Working Group on the Digitalization Scorecard Working Group on the Digitalization Scorecard

Working Group on the Digitalization Scorecard: Which policies and regulations can help advance digitalization

  • تعداد صفحات:110
  • گروه:انتشارات بین المللی
  • زبان:انگلیسی
  • سال انتشار:2017
  • شابک:-
  • ناشر:Broadband Commission for Sustainable Development
  • مولفین:Broadband Commission Working Group on Digitalization Scorecard
  • نوبت چاپ:اول
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

کارگروه برای برگ سنجش (Scorecard) دیجیتالی سازی، بدنبال خط مشی و تنظیم مقررات مناسب و درخور برای دیجیتالی کردن بخش های تخصصی، به ویژه ورای محیط سنتی مخابراتی، است. برنامه برگ سنجش (Scorecard) جدید، تنظیم مقررات (رگلاتوری) و خط مشی های که روند دیجیتالی کردن بخش های تخصصی برگزیده مانند بهداشت، حمل و نقل و انرژی را تسریع یا کند می کنند، را در کشورهای مختلف شناسایی و مورد تجزیه تحلیل قرار می دهد. این گزارش بر ارزیابی آمادگی تنظیم مقررات (رگلاتوری) و خط مشی برای دیجیتالی شدن در شش کشور منتخب تمرکز دارد. دیجیتالی شدن یک روند جهانی است، اما هنوز نیاز به کار هست برای اینکه تضمین شود که کشورها به چارچوب خط مشی و تنظیم مقرراتی (رگلاتوری) برسند که متناسب با هدف هر بخش باشد. این بررسی توصیه های سیاستگذاری برای بخش های تخصصی را طراحی می کند و همچنین شش توصیه کلی برای دولت ها و سیاست گذاران در جهت راهنمایی کشورها برای راه اندازی و پیشروی در دیجیتالی شدن می دهد:

1. تعیین مشخص یک نهاد برای همکاری بین سازمانی دیجتالی شدن مسئول هست

2. چارچوب های خط مشی می توانند اشتراک گذاری داده های مسئول را فعال کنند

3. منابع مالی عمومی می توانند شروع به دیجیتال کردن کشور بکنند

4. استراتژی های ملی، وضوح چشم انداز عناصر حساس دیجیتالی کردن را مهیا می کند

5. ارتقا آموزش و آگاهی برای اجرای خط مشی ها و سیاست های دیجیتالی کردن ضروری هست

6. در حرکت به سمت دیجیتالی کردی هیچ از خود رضایتی و خودبینی قابل قبول نیست

انتشار یافته در: 2017

برخی دیگر از انتشارات