بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
تعداد قوانین و مقررات تدوین ‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قانون - سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله