پژوهش و نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهش و نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
نسبت بودجه تخصیص داده شده دولت در حوزه تحقیق و توسعه ICT به تولید ناخالص داخلی (شدت تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات) درصد - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یک‌ساله 2
نسبت بودجه تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات به کل بودجه‏ های تحقیق و توسعه کشور درصد - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یک‌ساله 3
نسبت مقالات ISI مرتبط با حوزه ICT به كل مقالات ISI چاپ ‌شده توسط پژوهشگران داخل كشور درصد 8.5 1392/12/29 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی یک‌ساله 5
نسبت اختراعات ثبت‌ شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط افراد مقیم داخل کشور در سطح ملی و بین‌المللی به کل اختراعات ثبت‌ شده توسط افراد مقیم داخل کشور درصد - سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به کل پژوهش‌های انجام‌شده توسط پژوهشگران داخل کشور درصد - سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت اتصال مراکز علمی و تحقیقاتی به اینترنت پهن‌باند درصد 100 1392/12/29 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، حوزه های علمیه و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای پژوهشكده یک‌ساله 100
نسبت اتصال مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور از طریق اینترنت به شبکه علمی کشور درصد - 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله 100