انتشارات انتشارات

انتشارات نظام پایش

انتشارات بین المللی

publishers-image1

United Nations E-Government Survey 2018

انتشار یافته در : 2018

publishers-image1

Measuring the Information Society Report 2017 - vol1

انتشار یافته در : 2018

انتشارات نظام پایش

publishers-image1

نظام پایش

نتشار یافته در: آبان ماه 1396

publishers-image1

نتایج تحلیل طرح آمارگیری

انتشار یافته در: اسفند ماه 1395

publishers-image1

پایش جامعه اطلاعاتی ایران

انتشار یافته در اردیبهشت ماه 1396

انتشارات نظام پایش

انتشارات بین المللی

publishers-image1

Measuring the Information Society Report 2016

انتشار یافته در: 2016

publishers-image2

United Nations E-Government Survey 2016

انتشار یافته در: 2016

انتشارات نظام پایش

publishers-image5

گزارش فناوری اطلاعات جهان(سال 2015)

انتشار یافته در: مرداد 1394

publishers-image4

MEASURING THE INFORMATION SOCIETY OF IRAN 2015

انتشار یافته در: 2015

انتشارات بین المللی

publishers-image1

Global Information Technology Report 2015

انتشار یافته در: 2015

publishers-image2

ITU Telecom World 2014 :The Outcomes, Future in focus

انتشار یافته در: 2015

publishers-image1

Measuring the Information Society 2015

انتشار یافته در: 2015

انتشارات بین المللی

publishers-image5

WSIS+10 High-Level Event 2014 Outcome Document: Forum Track

انتشار یافته در: June 2014

publishers-image1

The State of BroadBand 2014: BroadBand for all

انتشار یافته در: September 2014

publishers-image3

Manual for measuring e government

انتشار یافته در: 2014

اینفوگرافی های سال 1397

publishers-image5

EGDI 2018

انتشار یافته در: دی ماه سال 1397

publishers-image5

GCEI 2018

انتشار یافته در: دی ماه سال 1397

publishers-image5

GCI 2018

انتشار یافته در: دی ماه سال 1397

publishers-image5

IDI 2018

انتشار یافته در: دی ماه سال 1397

publishers-image5

NRI 2018

انتشار یافته در: دی ماه سال 1397

publishers-image5

مجموعه کلیدی شاخص های فاوا

انتشار یافته در: دی ماه سال 1397

اینفوگرافی های سال 1393

publishers-image5

آمار مشترکین تلفن ثابت و همراه

انتشار یافته در: بهمن ماه سال 1393

publishers-image1

مدیریت منابع

انتشار یافته در: بهمن ماه سال 1393

publishers-image2

آمار کاربران اینترنت

انتشار یافته در: بهمن ماه سال 1393

publishers-image2

دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتشار یافته در: بهمن ماه سال 1393

publishers-image2

وضعیت توسعه جامعه اطلاعاتی

انتشار یافته در: بهمن ماه سال 1393

publishers-image2

اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتشار یافته در: بهمن ماه سال 1393