دسترسی عام به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ITC Access) دسترسی عام به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ITC Access)

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر جمعیت درصد 35.3 38.62 97/3/31 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه
مشترکین تلفن همراه به ازای هر 100 نفر جمعیت درصد 73.7 113.05 97/3/31 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه
درصد جمعیت تحت پوشش سیگنال شبکه تلفن همراه درصد 96.5 97/3/31 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه
پهنای باند اینترنت داخلی مگابیت بر ثانیه 11311000 97/5/31 شرکت ارتباطات زیرساخت سه ماهه
پهنای باند اینترنت بین‌الملل استفاده شده (Used International Internet Bandwidt) مگابیت بر ثانیه 64000 1223000 97/6/31 شرکت ارتباطات زیرساخت سه ماهه
پهنای باند اینترنت بین‌الملل با قابلیت استفاده / تجهیز شده (Lit/Equipped International Internet Bandwidth) مگابیت بر ثانیه 43827 1805000 97/6/31 شرکت ارتباطات زیرساخت سه ماهه
پهنای باند اینترنت بین‌الملل به ازای هر کاربر اینترنت کیلوبیت برثانیه 1091bps 26.4 97/06/31 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به رادیو درصد 92.7 96/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به تلویزیون درصد 99.7 96/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به تلفن درصد 98.6 96/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به رایانه درصد 22.3 رایانه های شخصی خانوار 69.7 96/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله 57.4
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت درصد 26.5 72.8 96/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله 55.5
درصد جمعیت تحت پوشش حداقل يک شبکه تلفن همراه درصد 96.5 96/12/29 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه