اخبار اخبار

رشد هفده و نیم درصدی کاربران اينترنت در سال 1395

رشد هفده و نیم درصدی کاربران اينترنت در سال 1395

بر اساس تخمين اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در انتهای سال 1395، نسبت کاربران اينترنت در کشور نسبت به سال 1394، 17.5 درصد رشد داشته است.

مرکز آمار ایران، در روزهای آخر سال 1395 تخمين خود از مقادير سه نشانگر مورداستفاده در محاسبه شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU IDI) را به سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام نمود. بر اساس اعلام انجام‌شده، مقادير اين نشانگرها به شرح جدول زیر است.

کد نشانگر

عنوان نشانگر

واحد

مقدار (اسفند 94)

مقدار (اسفند 95)

درصد رشد

HH4

نسبت خانوارهای دارای رايانه

درصد

57.4

61.39

7

HH6

نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اينترنت

درصد

55.5

62.21

12

HH7

نسبت افرادی که از اينترنت استفاده میکنند

درصد

45.3

53.23

17.5

دو نشانگر «نسبت خانوارهای دارای رايانه» و «نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اينترنت» در محاسبه زیرشاخص دسترسی  شاخص IDI و نشانگر «نسبت افرادی که از اينترنت استفاده می­کنند.» در محاسبه زیرشاخص استفاده شاخص IDI نقش دارند. مقادير اين سه نشانگر، هرساله توسط کشورها به ITU گزارش می­گردند.

همان­ گونه که در جدول فوق ديده می­شود، در ميان نشانگرهای فوق، ضريب نفوذ کاربران اينترنت در یک سال 17.5 درصد رشد داشته است. اين رشد نویدبخش حرکت مثبت کشور به سمت جامعه اطلاعاتی است و با افزايش تعداد مشترکين پهن باند سيار در کشور و گسترش کاربردهای متنوع فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه تناسب دارد.

اين سه نشانگر به همراه 18 نشانگر ديگر در طرح­ های «آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» توسط مرکز آمار ایران اندازه ­گیری می­شوند. سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان مجری نظام پايش شاخص ­های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و نماينده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اين طرح­ ها نظارت دارد و منابع مالی آن را تأمین می‌نماید.

مرکز آمار ایران در سال­های 87، 89، 92 و 94 طرح­ آمارگیری برخورداری خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به انجام رسانيده و نتايج آن را منتشر ساخته است. هم­ اکنون، مرکز آمار ايران و سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال برنامه ­ریزی برای انجام اين طرح در سال 1396 هستند.

اندازه­ گیری در دسترس بودن رايانه در خانوارها، ابزار مهمی برای درک شکاف اجتماعی-اقتصادی است. داشتن رايانه در خانه به معنی افزايش آگاهی و انجام وظائف محاسباتی و توسعه مهارت­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات در اعضای خانوار است. علاوه بر این، رايانه امکان اتصال به اينترنت و بهره­ مندی از کاربردهای پيشرفته را به وجود می­ آورد.

ضريب نفوذ خانوارهای دارای دسترسی به اينترنت از طريق شبکه ­های ثابت و سيار و ضريب نفوذ کاربران اينترنت، از سنجه­ های بنيادين برای ارزيابی ميزان پيشرفت کشور به سمت جامعه اطلاعاتی هستند. هرچقدر اين ضرايب نفوذ بيشتر باشد، مهارت­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بيشتر خواهد بود.

تعاريف اين سه نشانگر در مرجع زیر توسط ITU ارائه‌شده است:

Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals, 2014 Edition.

mismis

منبع: مرکز آمار ایران

پيوندهای مرتبط:


تهيه تدوين خبر: گروه خبری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات)

انتهای خبر

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 06 فروردین 1396
بازدید ها: 5706