اخبار اخبار

برگزاری کارگاه موضوعی با عنوان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستیابی به اهداف توسعه پایدار

پيرو برگزاری موفق کارگاهی موضوعی با عنوان چالش ها و روندهای اندازه گیری جامعه اطلاعاتی با رياست اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU) و حضور کارشناسان برجسته ای از آنکتاد، سازمان ملل متحد و CETIC برزيل و خبرگان داخلی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در WSIS Forum 2015، در همايش سران جامعه ی اطلاعاتی سال 1395 (WSIS Forum 2016) نيز با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات ایران و همکاری شرکت پرورش داده ها، مشاور ارشد سازمان در حوزه ی نظام پايش، کارگاه موضوعی ديگری با عنوان زیر در هفدهم ارديبهشت ماه 1395 در ژنو سوييس برگزار گرديد:

Role of ICT in the Sustainable Development Goals: Lessons Learned and Approaches

در اين کارگاه موضوعی، سه سخنرانی با عناوين زير ارائه گرديد:

1.      اهداف توسعه ی پايدار در فرآيند برنامه ریزی ملی: تجربه ی کشور ايران، توسط دکتر محمدرضا آيت اله زاده شيرازی، مدير بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پرورش داده ها و مشاور ارشد سازمان در حوزه ی نظام پايش

2.      اقتصاد اطلاعاتی و اهداف توسعه ی پايدار، اسکارلت فاندر جيل، مدير روابط اقتصادی آنکتاد

3.      آمارگيری های تخصصی و داده های عظيم در اندازه گيری اهداف توسعه ی پايدار، دکتر الکساندر باربوسا، CETIC برزيل.

در سخنرانی اول، دکتر آيت اله زاده شيرازی، ابتدا به لزوم توجه به 17 هدف توسعه ی پايدار پيشنهادی توسط سازمان ملل متحد و 169 هدف کمی تعيين شده در فرآيندهای برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و منطقه ای اشاره نمود. سپس، ضمن اشاره به فعاليت های انجام شده توسط جامعه ی بين المللی برای تعيين نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تعيين نقش اين فناوری برای دستيابی به اهداف توسعه ی پايدار، اين فعاليت ها را کافی ندانست و به ضرورت تدوين نشانگرهای بيشتر و دقيق تر برای اين اندازه گیری اشاره نمود. در ادامه، ايشان، به فعاليت های انجام شده برای تدوين نشانگرهای مشروح تر در نظام پايش برای اندازه گیری نقش فاوا در دستيابی به اهداف توسعه ی پايدار اشاره نمود.

دکتر آيت اله زاده شيرازی، در بخش ديگری از سخنرانی خود، به دو اقدام اساسی و کليدی پروژه کارت سوخت و توسعه خدمات الکترونیکی قضایی در قوه ی قضاييه به عنوان دو تجربه موفق جمهوری اسلامی ایران در دستيابی به اهداف توسعه ی پايدار در زمينه استفاده موثر و بهينه از انرژی و همچنين دسترسی به عدالت برای همه اشاره نمود.

سخنران ديگر، خانم فاندرجيل بود. ايشان در بخش اول سخنرانی خود به رابطه ی ميان اهداف توسعه ی هزاره و اهداف توسعه ی پايدار اشاره نمود. سپس نقش اقتصاد اطلاعاتی، تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در اهداف توسعه ی پايدار را تبيين نمود. ايشان در انتها، به معرفی فعاليت Aid for eTrade به منظور توانمندسازی کشورها برای بهره گيری از منافع تجارت الکترونیکی از طريق آگاه سازی، تامين منابع مالی و انسانی برای اجرای پروژه های تجارت الکترونیکی در کشورها و ايجاد هم افزايي و قدرت بخشی فعاليت های مرتبط در کشورهای مختلف پرداخت.

سخنران پايانی اين کارگاه، آقای دکتر باربوسا از CETIC برزيل بود. محور سخنرانی ايشان استفاده از داده های عظيم درکنار آمارهای حاصل از آمارگيری های تخصصی و داده های ثبتی به منظور سياست گذاری در حوزه ی فناوری اطلاعات وارتباطات بود.


تهيه تدوين خبر: گروه خبری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات)

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 16 خرداد 1395
بازدید ها: 2557