اخبار اخبار

آغاز پنجمین طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات

آغاز پنجمین طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنجمین طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز گرديد. هدف از اجرای اين طرح که به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران و توسط مرکز آمار ايران به انجام می رسد

پنجمین طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز گرديد. هدف از اجرای اين طرح که به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران و توسط مرکز آمار ايران به انجام می رسد، جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات و چگونگی استفاده افراد از فناوری اطلاعات براساس 19 نشانگر توصيه شده توسط اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU) است. لازم به ذکر است که اين طرح، در سال های 87، 89 ،  92 و 94 نيز توسط مرکز آمار ايران و با حمايت سازمان فناوری اطلاعات ایران به انجام رسيده و نتايج آن منتشر شده است.
جامعه آمارگيری در اين طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه ای در مناطق شهری و روستایی در سال 1396 است. زمان آمارگيری از 29 آبان 1396 تا 28 آذر 1396 خواهد بود. روش آمارگيری در اين طرح، نمونه گيری است و آمارگيری از 25000 خانوار کشور و در حدود 100.000 نفر از افراد به انجام خواهد رسيد. در اين طرح، آمارگيران مرکز آمار ايران به شکل حضوری به خانوارهای انتخاب شده مراجعه و با خانوار مصاحبه خواهند کرد. در صورتی که در خانوار موردنظر يکی از اعضای خانوار در 3 ماه گذشته از اينترنت استفاده کرده باشند، پرسشنامه به منظور تکميل در نزد خانوار خواهد ماند و در مراجعه بعدی از خانوار جمع آوری خواهد شد. نتايج اين طرح به تفکيک مناطق شهری و روستایی و در سطح استانی منتشر به شکل نشريه ای مستقل و به شکل الکترونیکی توسط مرکز آمار ايران و سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر می گردد و در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir و در درگاه پايش جامعه اطلاعاتی به نشانی  mis.ito.gov.ir قابل دسترسی خواهد بود.
    
 مرکز آمار ايران به عنوان نهاد تخصصی آمارگيری و مرجع اعلام آمارهای رسمی کشور با همکاری و حمايت سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال های 1387، 1389 ، 1392 و 1394طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و افراد به فناوری اطلاعات و ارتباطات را به انجام رسانيده است. طرح حاضر پنجمین دوره اجرای اين آمارگيری تخصصی در سطح کشور است که در چارچوب اين همکاری مشترک شکل گرفته است و نتايج آن می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با ميزان دسترسی خانوارها به اينترنت و رايانه، ميزان و چگونگی استفاده افراد جامعه از اينترنت و فناوری های دسترسی به اينترنت، مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات افراد و هزينه کرد خانوارها در حوزه خدمات و محصولات فاوا ارائه نمايد. 
پيوند مرتبط:
www.amar.org.ir

تهيه تدوين خبر: گروه خبری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات)
انتهاي خبر
 

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 22 آبان 1396
بازدید ها: 1856