شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

نظام پایش

  • تعداد صفحات:62
  • زبان:فارسی
  • ناشر:سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500 نسخه
دانلود نشریه
چکیده ای از سند

اين سند، دامنه كاربرد، فهرست نشانگرهاي كليدي، شناسنامه توصيفي و مشروح آنها، اركان و مسئوليتها، ساختار اجرايي، ساختار مالي، زمانبندي جمعآوري اطلاعات، تحليل و انتشار نتايج وضعيت موجود توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور براساس نشانگرهاي تدوين شده را مشخص نموده است.‬

انتشار یافته در آبان ماه 1396