مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Skills) مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Skills)

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
افراد با مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفکیک نوع مهارت (بالاتر از 6سال) درصد 3.4 - سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت ثبت‌نام خالص در دوره دوم آموزش (مدارس کشور) درصد 77 88.41 2014 موسسه آمار يونسکو یک‌ساله 85
نسبت ثبت‌نام خالص در دوره سوم آموزش (دانشگاه ها) درصد 19 65.96 2014 موسسه آمار يونسکو یک‌ساله 46