توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

zanjan

6 زنجان

  • 1,057,461
  • 321,447
  • 915
  • متوسط
93 %
92 %
100 %
99 %
99 %
98 %
64 %
72 %
64 %
69 %
81 %
80 %
54 %
64 %

استان: 366,134

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,108,233

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 99,377

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 809,318

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار