توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

yazd

7 یزد

  • 1,138,533
  • 339,102
  • 805
  • بسیار خوب
93 %
92 %
99 %
99 %
99 %
98 %
75 %
72 %
81 %
69 %
80 %
80 %
69 %
64 %

استان: 547,208

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,452,272

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 216,760

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 1,041,785

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار