توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

tehran

8 تهران

  • 13,267,637
  • 4,277,948
  • 658
  • بسیار خوب
97 %
92 %
99 %
99 %
99 %
98 %
81 %
72 %
78 %
69 %
84 %
80 %
76 %
64 %

استان: 7,319,011

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 15,960,419

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 4,447,316

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 13,812,280

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار