توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

semnan

8 سمنان

  • 702,360
  • 214,224
  • 480
  • بسیار خوب
99 %
92 %
99 %
99 %
99 %
98 %
78 %
72 %
73 %
69 %
85 %
80 %
72 %
64 %

استان: 330,771

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 977,694

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 119,003

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 662,089

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار