توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

qom

7 قم

  • 1,292,283
  • 382,588
  • 154
  • خوب
96 %
92 %
99 %
99 %
99 %
98 %
78 %
72 %
77 %
69 %
83 %
80 %
70 %
64 %

استان: 520,698

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,520,743

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 207,367

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 1,190,247

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار