توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

mazandaran

7 مازندران

  • 3,283,582
  • 1,082,832
  • 2,974
  • خوب
96 %
92 %
99 %
99 %
98 %
98 %
72 %
72 %
66 %
69 %
83 %
80 %
65 %
64 %

استان: 1,626,897

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 4,201,613

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 490,371

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 2,098,884

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار