توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

markazi

7 مرکزی

  • 1,429,475
  • 454,095
  • 1,117
  • خوب
90 %
92 %
99 %
99 %
98 %
98 %
69 %
72 %
66 %
69 %
79 %
80 %
61 %
64 %

استان: 612,787

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,736,520

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 177,110

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 1,227,617

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار