توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

kordestan

6 کردستان

  • 1,603,011
  • 469,719
  • 1,664
  • متوسط
96 %
92 %
99 %
99 %
99 %
98 %
64 %
72 %
65 %
69 %
74 %
80 %
52 %
64 %

استان: 537,610

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,744,950

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 172,159

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 1,089,204

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار