توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

khouzestan

6 خوزستان

  • 4,710,509
  • 1,276,358
  • 2,933
  • متوسط
96 %
92 %
99 %
99 %
99 %
98 %
80 %
72 %
72 %
69 %
84 %
80 %
69 %
64 %

استان: 1,101,322

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 5,252,056

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 585,721

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 3,171,989

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار