توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

khorasanrazavi

6 خراسان رضوی

  • 6,434,501
  • 1,934,649
  • 3,003
  • متوسط
97 %
92 %
99 %
99 %
98 %
98 %
71 %
72 %
68 %
69 %
81 %
80 %
62 %
64 %

استان: 2,370,329

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 6,172,520

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 1,095,089

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 3,700,545

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار