توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

kermanshah

6 کرمانشاه

  • 1,952,434
  • 574,291
  • 2,515
  • متوسط
92 %
92 %
100 %
99 %
98 %
98 %
64 %
72 %
64 %
69 %
78 %
80 %
54 %
64 %

استان: 592,521

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 2,355,939

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 164,531

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 1,550,153

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار