توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

kerman

6 کرمان

  • 3,164,718
  • 925,949
  • 4,955
  • متوسط
97 %
92 %
99 %
99 %
98 %
98 %
72 %
72 %
71 %
69 %
84 %
80 %
68 %
64 %

استان: 879,104

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 2,956,450

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 272,933

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 1,951,566

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار