توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

hormozgan

6 هرمزگان

  • 1,776,415
  • 489,034
  • 1,476
  • متوسط
93 %
92 %
99 %
99 %
98 %
98 %
78 %
72 %
67 %
69 %
79 %
80 %
65 %
64 %

استان: 560,017

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 2,303,578

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 154,503

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 1,075,754

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار