توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

hamedan

6 همدان

  • 1,738,234
  • 537,363
  • 1,075
  • متوسط
82 %
92 %
98 %
99 %
99 %
98 %
61 %
72 %
59 %
69 %
75 %
80 %
51 %
64 %

استان: 616,237

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,890,564

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 137,650

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 1,197,759

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار