توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

golestan

6 گلستان

  • 1,868,819
  • 548,585
  • 1,008
  • متوسط
82 %
92 %
99 %
99 %
97 %
98 %
65 %
72 %
59 %
69 %
77 %
80 %
54 %
64 %

استان: 628,267

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,918,873

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 181,770

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 1,201,965

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار