توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

gilan

7 گیلان

  • 2,530,696
  • 850,014
  • 2,488
  • خوب
88 %
92 %
99 %
99 %
98 %
98 %
70 %
72 %
63 %
69 %
83 %
80 %
63 %
64 %

استان: 1,066,729

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 3,159,573

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 310,980

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 1,907,289

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار