توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

ghazvin

7 قزوین

  • 1,273,761
  • 396,463
  • 849
  • خوب
96 %
92 %
100 %
99 %
98 %
98 %
76 %
72 %
68 %
69 %
82 %
80 %
64 %
64 %

استان: 430,565

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,461,437

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 135,434

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 1,056,499

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار