توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

fars

7 فارس

  • 4,851,274
  • 1,432,711
  • 3,413
  • خوب
99 %
92 %
99 %
99 %
98 %
98 %
78 %
72 %
71 %
69 %
82 %
80 %
66 %
64 %

استان: 1,576,467

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 5,710,532

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 687,471

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 3,178,526

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار