توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

esfehan

7 اصفهان

  • 5,120,850
  • 1,605,148
  • 1,581
  • خوب
94 %
92 %
99 %
99 %
99 %
98 %
74 %
72 %
74 %
69 %
81 %
80 %
66 %
64 %

استان: 2,499,046

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 6,441,271

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 1,017,792

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 4,079,205

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار