توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

azarbaijangharbi

5 آذربایجان غربی

  • 3,265,219
  • 933,667
  • 3,083
  • ضعیف
87 %
92 %
99 %
99 %
98 %
98 %
57 %
72 %
61 %
69 %
72 %
80 %
47 %
64 %

استان: 1,109,913

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 3,230,791

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 311,647

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 2,028,925

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار