توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

ardebil

6 اردبیل

  • 1,270,420
  • 376,820
  • 1,685
  • متوسط
80 %
92 %
99 %
99 %
98 %
98 %
65 %
72 %
64 %
69 %
76 %
80 %
53 %
64 %

استان: 426,230

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,372,788

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 179,517

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 786,045

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار