توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

alborz

7 البرز

  • 2,712,400
  • 854,500
  • 318
  • خوب
90 %
92 %
99 %
99 %
99 %
98 %
77 %
72 %
75 %
69 %
81 %
80 %
66 %
64 %

استان: 1,085,261

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 3,089,990

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 402,683

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 2,384,361

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار