محیط زیست و فناوری اطلاعات و ارتباطات محیط زیست و فناوری اطلاعات و ارتباطات

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
پسماند الکترونیکی (e-waste) تولید شده در کشور کیلوگرم به ازای هر نفر جمعیت 7.40 2014 United Nations University یک‌ساله
انتشار گازهای گلخانه های تولیدشده توسط بخش مخابرات/فناوری اطلاعات و ارتباطات به ازای هر ابزار تن به هر ابزار - سازمان حفاظت محیط زیست یک‌ساله