پسماند های الکترونیکی پسماند های الکترونیکی

E waste statistics Guidelines on classification, reporting and indicators 2015

دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

در حال حاضر، کشورها فاقد سیستم یکنواخت پايش پسماند های تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (پسماند های الکترونیکی یا WEEE) هستند. با وجود این، داده های مستدلی در مورد کشورهای توسعه یافته و همچنین کمتر توسعه یافته وجود دارد که مربوط به آمار پسماند های الکترونیکی هستند. به منظور بهبود قابلیت مقایسه بین کشورها، چارچوب معتبری برای پايش پیشنهاد می شود که به يکپارچه سازی و اعتبارسنجی داده های آماری موجود و هماهنگ و سایر منابع داده ی غیرآماری به صورت آمار پسماند های الکترونیکی می پردازد. این چارچوب اندازه گیری همراه با طبقه بندی پسماند های الکترونیکی ارائه می شود. هرچند طبقه بندی در این مرحله خوداتکاست اما با منابع متعدد داده ای و قالب های داده ای، نظیر سامانه ی هماهنگ شده ی شرح و کدگذاری کالا (HS) و دستورالعمل گزارش دهی WEEE اتحاديه اروپا ارتباط دارد. پارامترهای چارچوب اندازه گیری و طبقه بندی می توانند در نقش بستر اصلی گردآوری داده عمل کنند و لذا اندازه گیری اين جریان ها (پسماند) را امکان پذیر سازند. این چارچوب، مهم ترین عناصر پسماند های الکترونیکی را ثبت می ;کند و در مورد تمام کشورها صدق می کند و بالاخره این که می توان نشانگرهایی براساس این قالب مدون کرد، نشانگرهایی که بازبینی مفیدی از اندازه ی بازار محصولات الکترونیکی و الکتریکی داخل کشور و همین طور افزایش پسماند های الکترونیکی آن و کارایی رسیدگی به پسماند های الکترونیکی، فراهم می کند و در نقش منبعی برای سیاست گذاری عمل می کند. علاوه بر قالب کامل پایش، حداقل شرایط برای گردآوری و گزارش آمار پسماند های الکترونیکی کشورهایی پیشنهاد شده که برای اولین بار به این نوع گردآوری داده ها اقدام می کنند.

انتشار یافته در: 2015

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image1

Global Information Technology Report 2015

انتشار یافته در: 2015

publishers-image2

Measuring the Information Society 2014 - Executive Summary

انتشار یافته در: November 2014