سلامت الکترونیک سلامت الکترونیک

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
نسبت مراکز سلامت دارای دسترسی به اینترنت درصد 2.5 70 1396/6/30 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی یک‌ساله 60
سطح استفاده از رایانه و اینترنت برای مدیریت اطلاعات فردی بیمار درصد - 100 1396/6/30 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی یک‌ساله