امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
شاخص جهانی آمادگی امنیت سایبری (GCI) امتیاز/رتبه 0.2941 2014 اتحاديه بين المللی مخابرات یک‌ساله
سنجه‌های قانونی (1- مقررات جرائم رایانه‌ای، 2- تنظیم مقررات و سازگاری، شامل قوانین حفاظت از داده‌ها، مجوزها و استانداردسازی) امتیاز 0.5 2014 اتحاديه بين المللی مخابرات یک‌ساله
سنجه‌های فنی (1- 2CERT/CSIRT- استانداردها، 3- اعتباربخشی و مجوزدهی) امتیاز 0.3333 2014 اتحاديه بين المللی مخابرات یک‌ساله
سنجه‌های سازمانی (1- سیاست امنیت سایبری، 2- نقشه راه‌دولت برای امنیت سایبری،3- ساختارنهادی برای پیاده‌سازی استراتژی امنیت سایبری، 4- محک‌زنی برای توسعه امنیت سایبری) امتیاز 0.5 2014 اتحاديه بين المللی مخابرات یک‌ساله
ظرفیت‌سازی فنی (1- توسعه استانداردسازی، توسعه نیروی انسانی، مجوزدهی به کارشناسان، مجوزدهی به دستگاه‌های اجرایی) امتیاز 0.125 2014 اتحاديه بين المللی مخابرات یک‌ساله
همکاری (1- همکاری‌های بین‌کشوری، 2- همکاری‌های بین‌سازمانی، 3- مشارکت بخش خصوصی و عمومی، همکاری‌های بین‌المللی) امتیاز 0.125 2014 اتحاديه بين المللی مخابرات یک‌ساله
امنیت اینترنت (Internet security) - سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت افرادی که بروز مشکلات امنیتی در استفاده از اینترنت برای آنها حائز اهمیت است درصد - سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت افرادی که در سه ماه گذشته دچار حوادث امنیتی در استفاده از اینترنت شده‌اند درصد - سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت افرادی که در سه ماه گذشته بروز حوادث امنیتی در استفاده از اینترنت مانع انجام فعالیت های آنها شده است، برحسب نوع فعالیت درصد - سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت افرادی که از ابزارهای امنیت فناوری اطلاعات (ضدویروس، ضد هرزنامه، فایروال و غیره) برای حفاظت از رایانه شخصی و داده‌های خود استفاده می‌کنند. درصد - سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
حفاظت فرزندان در فضای مجازی (Child Online Protection) - سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت فرزندان زیر18 سال خانوار که در استفاده از اینترنت دچار حوادث امنیتی شده‌اند درصد - سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت خانوارهایی که اقدامات حفاظتی در رابطه با استفاده از فرزندان زیر 18 سال خود از اینترنت انجام می‌دهند، برحسب نوع فعالیت درصد سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
تعداد سرویس‌دهنده‌های امن اینترنت به ازای هر یک میلیون جمعیت درصد - سازمان فناوری اطلاعات ایران سه ماهه