تجارت بین المللی محصولات و خدمات تجارت بین المللی محصولات و خدمات

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
نسبت صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات به صادرات غیر نفتی درصد 0.146 1392/12/29 وزارت صنعت، معدن و تجارت یک‌ساله 1.5
نسبت واردات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات به کل واردات درصد 6.3 1392/12/29 وزارت صنعت، معدن و تجارت یک‌ساله 10.4