بانکداری الکترونیکی و سیار بانکداری الکترونیکی و سیار

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
تعداد حساب‌های بانکی یا غیربانکی (پول الکترونیکی، کیف پول الکترونیکی) فعال متصل به تلفن همراه به ازای هر 100 نفر جمعیت (دارای یک تراکنش مالی در سه ماه گذشته) درصد - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یک‌ساله
تعداد حساب‌های بانکی یا غیربانکی (پول الکترونیکی، کیف پول الکترونیکی) فعال متصل به تلفن همراه به ازای هر 100 نفر جمعیت به تفکیک محصول ارائه شده (پول الکترونیکی، بانکداری سیار) درصد - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یک‌ساله
حجم تراکنش‌های ماهیانه حساب‌های بانکی یا غیربانکی فعال متصل به تلفن همراه میلیون ریال - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یک‌ساله
حجم ریالی تراکنش‌های پرداخت‌های الکترونیک میلیون ریال - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یک‌ساله
تعداد حساب‌های بانکی یا غیربانکی (پول الکترونیکی، کیف پول الکترونیکی) متصل به تلفن همراه به ازای هر 100 نفر جمعیت درصد - 1394/9/30 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یک‌ساله
تعداد تراکنش‌های پرداخت الکترونیک به تفکیک ابزار تعداد تراکنش 2947863059 1394/9/30 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یک‌ساله