دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
نسبت جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات پهن‌باند درصد 53 1396/3/31 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه
نسبت روستاهای کمتر از 20 خانوار دارای دسترسی به تلفن عمومی درصد تعداد 604 روستا 1396/3/31 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه
نسبت روستاهای تحت پوشش حداقل يک شبکه تلفن همراه درصد 73 1396/3/31 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه