نسبت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارای دسترسی به اینترنت نسبت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارای دسترسی به اینترنت

عنوان شاخص: نسبت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارای دسترسی به اینترنت به تفکیک نوع دسترسی

واحد اندازه گیری

درصد

دستگاه مسئول

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

توضیحات