استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات

طرح آمارگیری استفاده ی خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • تعداد صفحات:66
  • زبان:فارسی
  • گروه:انتشارات نظام پایش
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

در طي چند دهه گذشته، اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملي محورهای کلیدی برنامه توسعه اغلب کشورها بوده اند. در سالیان اخیر، کشورها در برنامه های توسعه خود به فناوری های نوين مانند فناوری نانو، زيست فناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات و موضوعاتي مانند توسعه پايدار، محیط زيست و سرمايه انساني نیز توجه ويژه ای داشته اند.

هم اکنون، نقش تحولی فناوری در اقتصاد جهان امری پذیرفته شده است.در این میان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان یک فناوری در اقتصاد جهان امری پذیرفته شده است.در اين میان، فناوری اطلاعات ارتباطات به عنوان يک فناوری کلیدی و توانمند ساز در راستای دستیابي به اهداف کلان توسعه ملي و همچنین اهداف بین المللي مانند اهداف توسعه پایدار نقش محوری ایفا می کند. برهمین اساس، در بسیاری از راهبردها و سیاست های ملی، فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عاملی توانمند ساز در توسعه پایدار و حوزه هایی مانند اشتغال، آموزش، سلامت، حمکرانی و کسب و کار در نظر گرفته می شود.

انتشار یافته در: 1394