همايش خدمات عمومی سازمان ملل متحد همايش خدمات عمومی سازمان ملل متحد

مکان برگزاری: کلمبیا

زمان برگزاری: 2 تا 5 تیر ماه 1394

همايش خدمات عمومی سازمان ملل متحد و مراسم جايزه به رهيافت های نوآورانه در ارائه خدمات عمومی از دوم تا پنجم تيرماه 1394 با حضور 800 نفر از وزرا، مقامات ارشد و نمايندگان بخش عمومی، خصوصی، دانشگاهی، جامعه مدنی و سازمان های بين المللی جهان در مادلين کلمبیا برگزار می گردد. موضوع همايش امسال "تحويل نوآورانه خدمات عمومی برای پياده سازی برنامه توسعه بعد از 2015 "است. اين همايش، توسط شاخه مديريت سرپرستی و توسعه امورعمومی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) با همکاری UN Women و ميزبانی دولت جمهوری کلمبيا برگزار می گردد. اين همايش در قالب جلسات، کارگاه های ظرفيت سازی عمومی، بازديد از مطالعات موردی و نشست های کارشناسی سازمان دهی خواهد شد. سازمان ملل متحد در راستای دستيابی به توسعه پايدار متعهد به تبادل تجارب، ايده ها و تجارب موفق در رابطه با نوآوری در حکمرانی و اداره امورعمومی به منظور نقش آفرينی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و محيطی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعانامه 277/57 در اين رابطه تاکيد کرده و برای تبادل تجارب در رابطه با نقش اداره عمومی در پياده سازی اهداف بين المللی از جمله اهداف توسعه هزاره اهميت ويژه ای قائل شده است. در قطعنامه 225/50، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اهميت همکاری بين المللی در حوزه اداره امورعمومی از جمله همکاری های جنوب-جنوب و بين منطقه ای را مورداشاره قرار داده است.

در قطعنامه 277/57، روز 23 ژوئن (دوم تيرماه)، "روز خدمات عمومی سازمان ملل متحد " ناميده شده است. "برنامه جوايز خدمات عمومی سازمان ملل متحد " (UNPSA) که معتبرترين جايزه در حوزه خدمات عمومی است، جايزه ای است که دستاوردها و فعاليت های خلاقانه موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی در راستای اداره موثر و پاسخگو امورعمومی به کشورهای جهان اعطا می گردد. اين جايزه در يک مسابقه ساليانه، نقش، حرفه ای گری و قابل رويت بودن خدمات عمومی را ارتقا می بخشد. اين جايزه بر اين نکته تاکيد دارد که دموکراسی و حکمرانی موفق بر پايه خدمات موفق و حرفه ای شهروندی استوار است.

برندگان امسال جوايز در سال 2015 حوزه آسيا و اقيانوسیه و آسيای غربی در چهار گروه به شرح زیر هستند:

گروه اول: بهبود ارائه خدمات عمومی

  • آسيا و اقيانوسیه: کشورهای هند به خاطر پروژه Sabar Shouchagar و کره جنوبی به خاطر پروژه Songpa Solar Nanum Power Plant به طور مشترک در رتبه اول قرار گرفته اند.
  • آسيای غربی: کشورهای جمهوری آذربايجان به خاطر پروژه ASAN Service و ترکيه به خاطر پروژه ( Sheltering Center Management System (AFKENبه طور مشترک در رتبه اول قرار گرفته اند.

گروه دوم: تشويق به مشارکت تصميم گيری های سياستی از طريق سازوکارهای نوآورانه

  • تنها در اروپا و آمريکای شمالی، جايزه رتبه اول به پروژه Irekia کشور اسپانيا اعطا می گردد.

گروه سوم: ارتقاء رهيافت های دولت به عنوان يک کل در عصر اطلاعات

  • آسيا و اقيانوسیه: کشورهای جمهوری سنگاپور به خاطر پروژه WorkRight Initiative و تايلند به خاطر پروژه (Holistic School in Hospital Initiative(HSHبه طور مشترک در رتبه اول قرار گرفته اند.
  • آسيای غربی: کشور امارات متحده عربی به خاطر پروژه National Validation Gateway

گروه چهارم: ارتقا ارائه خدمات عمومی با درنظرگرفتن جنسيت

  • آسيا و اقيانوسیه: کشور جمهوری کره جنوبی به خاطر پروژه Fighting Violance against Women: Making Seoul a Safer City for Women

UNDESA از سال 2003 تاکنون به جمع آوری، اشتراک و توزيع تجارب نوآورانی در حکمرانی عمومی پرداخته، به کارهای موفق در بخش عمومی جايزه داده و آنها را تشويق کرده است، و خدمتگزاران مردم را به ارتقاء سطح نوآوری، حرفه ای گر در ارائه خدمات عمومی، بهبود تصوير خدمات عمومی، افزايش اعتماد به دولت و جمع آوری و انتشار تجارب موفق برای الگوبرداری توسط سايرين تشويق نموده است.

کلمات کليدی: اداره امور عمومی، جوايز خدمات عمومی ملل متحد، خدمات عمومی، سازمان ملل متحد.

منبع خبر: سايت وب UNDESA-DPADM

پیوندهای مرتبط:

تهيه کننده: گروه خبری نظام پايش